Header afbeelding. Actieftalent brengt mensen in beweging

UWV Mantelovereenkomst

Het UWV heeft met ActiefTalent een mantelovereenkomst gesloten voor Individuele Re-integratie Opdrachten (IRO's).

Plan van aanpak:
De manier van werken van ActiefTalent bij arbeidsre-integratie is gebaseerd op de beschreven effectieve interventie Individuele Rehabilitatie Benadering. Deelnemers die bij ActiefTalent met een arbeidsre-integratietraject starten, wordt met een individuele vraaggerichte benadering, een traject aangeboden waarbij toeleiding naar betaald werk de doelstelling is. Deelnemers hebben voorafgaand aan een arbeidsre-integratietraject eerder een diagnostische fase bij ActiefTalent doorlopen, of de opdrachtgever heeft de inschatting gemaakt dat iemand direct voor een traject gericht op het verwerven van een betaald baan geplaatst kan worden.
Terugval in gebruik is bij de doelgroep een bekend gegeven. ActiefTalent werkt nauw samen met onder andere Brijder Verslavingszorg, Reakt en diverse GGZ instellingen. Deze instellingen richten zich daarbij op zorg en behandeling, terwijl het accent van ActiefTalent ligt op coaching en begeleiding.
Deelnemers wordt de mogelijkheden geboden bestaande competenties verder te ontwikkelen, waarbij het referentiekader van de deelnemer uitgangspunt vormt voor gefaseerd begeleidingsproces. Omdat de meeste deelnemers van ActiefTalent ook cliënt zijn bij de Brijder en daarnaast veelal cliënt van UWV of GSD, is de individuele vraaggerichte benadering van Actief Talent ook ketengericht. Partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar cliënten. In overleg tussen de deelnemers zelf, medewerkers van ActiefTalent en van de Brijder wordt een activiteitenaanbod samengesteld en in een trajectplan vastgelegd. het trajectplan wordt aan de opdrachtgever voorgelegd en vervolgens ter hand genomen als de opdacht daartoe verstrekt is. Indien een deelnemer van Actief Talent bij aanvang van een traject cliënt of patiënt is van Brijder Verslavingszorg, maakt het trajectplan onlosmakelijk deel uit van het behandel of zorgplan van de Brijder. Belangrijk onderdeel van ieder trajectplan is het praktijkplan. ActiefTalent beschikt over 7 locaties waar deelnemers in de gelegenheid kunnen worden gesteld om diverse werkzaamheden te verrichten waarin algemene werknemersvaardigheden aangeleerd, geoefend en geobserveerd kunnen worden. Afhankelijk van de vaardigheden van een deelnemer kan een praktijkplaats ook bij een externe werkgever worden uitgevoerd of eventueel worden voortgezet.